I. Podstawa prawna.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055).

II. Dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy.

Karta wycieczki – bez listy uczniów.

III. Termin składania dokumentów.

Kartę wycieczki wg. załącznika należy złożyć co najmniej 14 dni przed planowanym wyjazdem.

IV. Osoba do kontaktu.

Karolina Bisztyga – pokój 111, tel. 77 40 22 980; e-mail: karolina.bisztyga@um.opole.pl

V. Miejsce i sposób złożenia dokumentów.

Wydział Oświaty Urzędu Miasta Opola, ul. Sienkiewicza 6, 45-037 Opole. Kartę wycieczki należy złożyć w sekretariacie – pokój 107, w jednym egzemplarzu.

VI. Informacje dodatkowe.

1. Zgodnie z zapisem art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) odpowiedzialność za zorganizowanie wycieczki zagranicznej ponosi dyrektor szkoły/placówki.

2. Dyrektor szkoły jest obowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o organizacji wycieczki poprzez przekazanie karty wycieczki (bez listy uczniów).

3. Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki.

4. Szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia tej umowy nie wynika z odrębnych przepisów.

5. Kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.

6. Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.

7. Uczniowie będący obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej, podczas przekraczania granicy państwa oraz podczas pobytu na terytorium innych państw członkowskich Unii

Europejskiej obowiązani są do posiadania dokumentu do tego ich uprawniającego, tj. paszportu lub dowodu osobistego.

8. Uczniowie będący cudzoziemcami pochodzącymi z państw trzecich, uczestniczący w wycieczce zagranicznej do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej na zasadach określonych przez przepisy Unii Europejskiej, są objęci „listą podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej” sporządzonej przez dyrektora szkoły – wzór listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 10 października 2014 r. w sprawie wzoru formularza listy podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1476). Dane dotyczące cudzoziemców objętych „listą podróżujących dla wycieczek w Unii Europejskiej” oraz ich prawo do ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej potwierdza, na wniosek dyrektora szkoły, wojewoda właściwy dla siedziby szkoły. Powyższe zasady obowiązują także osoby legitymujące się Kartą Polaka.

9. Przez tzw. „czas wolny” w trakcie trwania wycieczki należy rozumieć, iż jest to czas wolny od zwiedzania lub innych form edukacyjnego wykorzystania czasu, a nie jest to czas wolny od bezpośredniego dozoru opiekunów.

Załączniki do pobrania:

1. Karta wycieczki.

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055).

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1533).