logotyp ochrona bio

„Tłumaczymy żywioły – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych
Aglomeracji Opolskiej”

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, poddziałanie 9.1.2 Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020

(nr RPOP.09.01.02-16-0004/18)

Okres realizacji projektu: od 29.11.2018 r. do 31.12.2021 r.

Całkowita wartość projektu wynosi 3.189.738,44 zł, z czego dofinansowanie wynosi 95 % w wysokości 3.030.251,51 zł.

Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli pochodzących ze szkół podstawowych (w tym 23 szkół z Miasta Opola). Łącznie wsparciem projektu zostaną objęci uczniowie spośród 26 szkół podstawowych z obszaru AO prowadzących kształcenie ogólne.

Głównym celem projektu jest rozwój i wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych, TIK, poprzez m.in. zajęcia realizowane w miejscach edukacji bezpośredniej poza Opolem, czy zajęcia w doposażonych pracowniach eksperymentalnych.

Zajęcia w ramach projektu umożliwią wieloprzedmiotowe nauczanie oraz prowadzenie zajęć metodami eksperymentu, odpowiedzą na potrzeby uczniów w zakresie dostosowania metod nauczania do ich predyspozycji i uzupełnią lukę kształcenia eksperymentalnego, dadzą wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych w obszarach deficytowych wymagających wsparcia i popartych diagnozami szkół.

Projekt obejmuje również nowatorskie zajęcia z doradztwa zawodowego i udział w targach branżowych uczniów kl. VII/VIII, kierunkujące w wyborze ścieżki rozwoju zawodowego, rozwijające umiejętności prezentacji i komunikacji, pracy zespołowej. Organizowane będą także wideokonferencje pomiędzy szkołami.

Projekt będzie obejmował wsparciem 2 rodzaje szkół: 9 szkół wiodących (w tym 3 spoza Opola) oraz 17 szkół uczestniczących.

Dla uczniów będą organizowane wyjazdy do MEB (poza Opole), a w ostatnim roku realizacji projektu przewidziany jest Festiwal Żywiołów, w którym wezmą udział nie tylko uczniowie szkół podstawowych, ale i mieszkańcy miasta. Będzie to naukowy event plenerowo-zajęciowy, w ramach którego zostaną przeprowadzone prezentacje dokonań szkół w projekcie, eksperymenty i pokazy naukowe.

Projekt zakłada również wsparcie nauczycieli (udział w kursach, warsztatach) w celu podnoszenia kompetencji zawodowych informatycznych związanych z nowoczesną dydaktyką opartą o nauczanie metodami eksperymentu oraz przygotowaniem nauczycieli do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


logotyp ochrona bio

Tytuł projektu: „Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry

Termin realizacji projektu: od 2019-05-01 do 2021-04-30

Całkowita wartość projektu: 818 333,03 zł, w tym dofinansowanie projektu 695 583,03 zł.

To partnerski projekt, którego głównym celem jest podniesienie świadomości mieszkańców Miasta Opola i Gminy Dąbrowy w zakresie ochrony różnorodności biologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych. Przede wszystkim chodzi o uczenie szacunku wobec różnych gatunków roślin i zwierząt, żyjących w naszym regionie, ze szczególnym uwzględnieniem terenów zielonych Opola: wysp Bolko, Pasieki i pasa Odry. Ochrona bioróżnorodności jest potrzebą wynikającą przede wszystkim z niskiej świadomości społecznej w zakresie gatunków zagrożonych wyginięciem, np. traszki, zimorodka, wydry, dzięcioła, czy takich roślin jak centurii, wawrzynka. Brak tej świadomości wpływa na to, że gatunki te mogą całkowicie wyginąć, to natomiast zaburzy równowagę ekosystemu i przyniesie negatywne skutki dla człowieka i środowiska, w którym żyje.

Miasto Opole wraz z Partnerem projektu, Gminą Dąbrowa, planuje realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych, dotyczących ochrony różnorodności biologicznej. Będą to działanie komplementarne do akcji ogólnopolskich, w które wpisywać się będzie szereg powiązanych ze sobą zadań informacyjno-edukacyjnych.

Planowana jest organizacja i realizacja wielu form edukacyjnych m.in.:

 • warsztaty dla uczniów,
 • lekcje pokazowe oraz zajęcia laboratoryjne,
 • wyjazdy do parków krajobrazowych
 • festyny i konkursy,
 • gra interaktywna,
 • konferencje,
 • działania artystyczne związane z ochroną bioróżnorodności i ekologią, w tym warsztaty teatralne, malarskie, fotograficzne, happeningi.

Realizatorem projektu jest Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu.


projekt wiedza edukacja rozwoj

Tytuł projektu

„Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim”

Okres realizacji projektu od 01-01-2019 r. do 31-12-2020r.
Fundusz Europejski Fundusz Społeczny
Wnioskodawca Miasto  Opole
Całkowite koszty projektu 1 334 403,10 zł
Wnioskowana kwota wsparcia 1 334 403,10 zł (100 %)

Projekt pn. „Opolska Szkoła Ćwiczeń – utworzenie szkoły ćwiczeń w województwie opolskim”, jest projektem partnerskim, którego głównym celem jest wsparcie wysokiej jakości systemu oświaty w województwie opolskim poprzez utworzenie modelu Opolskiej Szkoły Ćwiczeń (OSzĆ) w 3 publicznych szkołach podstawowych Miasta Opola (PSP 8, PSP 15, PSP 24).

Działania projektu skierowane zostaną do nauczycieli i dyrektorów szkół z 7 szkół podstawowych: 5 szkół z Opola (PSP 10, PSP 13 Specj., PSP 14, PSP 2, PSP 5) i 2 szkół z gminy Grodków (PSP w Kolnicy i PSP w Jędrzejowie).

Wnioskodawca: Miasto Opole (Realizator projektu – Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu) wspólnie z partnerami projektu tj.: Wyższa Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu, Powiatem Kluczborskim – Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Kluczborku, Opolskim Teatrem Lalki i Aktora będą prowadzili różne formy wsparcia, w tym:

 • wyposażenia 4 pracowni przedmiotowych w ramach OSzć: pracowni ICT w PSP 8; pracowni matematycznej i pracowni przedmiotów przyrodniczych w PSP 15 oraz pracowni języka angielskiego w PSP 24.
 • seminaria dla nauczycieli przygotowujące do prowadzenia lekcji pokazowych w pracowniach przedmiotowych (ICT, matemat., językowej i przyrodniczej);,
 • lekcje pokazowe dla nauczycieli/i lub studentów wraz z konsultacjami,
 • praktyki studenckie,
 • warsztaty metodyczne dla nauczycieli z zakresu indywidualnej pracy nad uczniem, nowych metod prowadzenia zajęć, warsztatów i praktyk dla studentów;
 • stworzenia 7 różnych sieci współpracy.

Projekt nie zakłada udziału wkładu własnego ze strony Miasta Opola i Partnerów projektu.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 334 403,10 zł, w tym dofinansowanie projektu 1 334 403,10 zł. Wartość projektu dla Miasta Opola wynosi 1 107 623,10 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 1 107 623,10 zł, co stanowi 100%.


 

logo projekty unijne

„Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu”

 

Termin realizacji projektu: 28.09.2018 r. – 26.02.2021 r.

Projekt „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu” zakłada realizację wsparcia dla uczniów 7 liceów ogólnokształcących i 5 szkół zawodowych Miasta Opola w zakresie wyposażenia młodzieży w dodatkowe kompetencje zawodowe i kwalifikacje niezbędne na rynku pracy, przy uwzględnieniu zawodów deficytowych i specjalności regionalnych. Wsparciem zostaną objęci również nauczyciele prowadzący kształcenie zawodowe w czterech szkołach zawodowych Miasta Opola – zaplanowano dla nich udział w kursach i studiach podyplomowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji i umiejętności zawodowych.

W ramach projektu uczniowie opolskich szkół wezmą udział w stażach zawodowych u pracodawców oraz w specjalistycznych kursach zawodowych. Tematyka proponowanych kursów wynika z analiz potrzeb szkół w zakresie deficytów kompetencyjnych i luk zawodowych oraz konsultacji szkół z pracodawcami z nimi współpracującymi, dotyczących potrzeb rynku – są to m. in. kurs specjalistyczny w zakresie tworzenia stron www i optymalizacji pod kątem marketingu internetowego czy kurs Content marketing w kampaniach social media. Ponadto w ramach projektu zaplanowano dla uczniów zajęcia dodatkowe m. in. w ramach działalności szkolnych kół zainteresowań dotyczących reżyserii dźwięku i montażu filmowego, czy też w zajęciach dodatkowych z turystyki aktywnej. Jednym z zadań w projekcie jest kampania społeczna dotycząca kształcenia zawodowego, w ramach której odbędą się konkursy zawodowe dla uczniów szkół branżowych z nagrodami przewidzianymi dla szkół i uczniów. Nagrodami będą tzw. „wyprawki zawodowe”, w których znajdą się narzędzia, sprzęt, materiały, itp., niezbędne do podjęcia działalności zawodowej.

Uczniowie liceów i szkół zawodowych będą mieli również możliwość udziału w wyjazdach na specjalistyczne targi branżowe w celu rozeznania rynku pracy pod kątem przyszłego zatrudnienia, ukierunkowania na studia i podjęcia dalszego kształcenia. Jest to innowacja pedagogiczna dla młodzieży uczącej się w liceach ogólnokształcących w zakresie doradztwa zawodowego. Zaplanowane jest również przeprowadzenie kampanii wdrożeniowo-informacyjnej dotyczącej kształcenia zawodowego oraz organizacja konferencji metodyczno-zawodowej, po której wydana będzie publikacja zawierająca materiały dotyczące zawodów i wymagań kompetencyjnych.

Kolejnym atutem projektu jest utworzenie lub doposażenie pracowni dydaktycznych w szkołach zawodowych Miasta Opola w celu zapewnienia uczniom możliwości kształcenia się w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków pracy dla wskazanych zawodów: technik teleinformatyk, technik ochrony środowiska z elementami edukacji pożarniczej (w tym również pracownia komunikacji w języku obcym), pracownia technik audiowizualnych w e-marketingu, pracownia technik tradycyjnych (łącząca trzy pracownie zawodowe: snycerską, litografii i ceramiki), a także pracownie dla nauki w zawodach: technik fotografii i multimediów, technik obsługi turystycznej oraz technik żywienia i usług gastronomicznych.

Realizatorem projektu w imieniu Prezydenta Miasta Opola

jest Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu.


p01
„Licealista na rynku pracy –zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola”


Termin realizacji projektu: 28.02.2018 r. – 31.01.2021 r.

Celem projektu „Licealista na rynku pracy –zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” jest wyposażenie uczniów liceów w dodatkowe kompetencje i kwalifikacje wyrównujące ich szanse na rynku pracy, dzięki  realizacji innowacji pedagogiczno-zawodowych w 7 liceach Miasta Opola (tj. PLO I, PLO II, PLO III, PLO V, PLO VI, PLO VIII, PLO IX) oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w kierunku praktycznej nauki zawodu.

W ramach innowacji uczniowie biorą udział w stażach zawodowych, dodatkowo również w kursach zawodowych lub specjalistycznych, spotkaniach z pracodawcami, spotkaniach z innowatorami-doradcami zawodowymi i/lub nauczycielami lub instruktorami zawodu zatrudnionymi w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu. Uczestnikami projektu są również nauczyciele zatrudnieni w CKP, którzy biorą udział w wysokospecjalistycznych kursach zawodowych lub studiach podyplomowych oraz w kursach udoskonalających ich umiejętności pedagogiczne i dydaktyczne. Dodatkowo w ramach projektu wzmacnia się powiązanie szkół prowadzących kształcenie ogólne z rynkiem pracy dzięki sieci współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Indywidualne diagnozy ze szkół wskazały, iż uczniowie liceów ogólnokształcących potrzebują zdobycia nowych umiejętności i kompetencji zawodowych, stąd ukierunkowanie na zajęcia i kursy specjalistyczne oraz staże zawodowe u pracodawców. Uczniowie zdobywają kwalifikacje m.in. z takich zawodów jak: masażysta, przedstawiciel handlowy, specjalista ds. finansowych i    specjalista automatyki, elektroniki, oraz w specjalnościach: usługi rehabilitacyjne, przemysł maszynowy i elektromaszynowy, usługi finansowe, edukacyjne, i handel. Zadania projektu uwzględniają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów.

Realizatorami projektu są Zespół Szkół Ogólnokształcących nr I oraz Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o..

 p02


p03

„Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”

Termin realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 30.06.2019 r.
Celem projektu „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej” jest zwiększeniu dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, które osiągnięte zostanie  poprzez realizację oferty dodatkowego wsparcia dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, ich rodziców oraz nauczycieli 79 przedszkoli z terenu Miasta Opola oraz 15 gmin znajdujących się na obszarze Aglomeracji Opolskiej. Indywidualnie zdiagnozowano zapotrzebowania ośrodków wychowania przedszkolnego, na podstawie czego w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów, uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem 3-4 letnim, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych, projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapii z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz terapii z zakresu logopedii. Zadania te realizowane będą przez specjalistów zatrudnionych w Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno–Pedagogicznego, które zlokalizowane będzie  w PSP14  w  Opolu.

Projekt zakłada podnoszenie jakości kształcenia i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności. W ramach tego działania przewiduje się organizację projektów edukacyjnych:  jeden z zakresu kompetencji społecznych, kreatywności oraz pracy zespołowej, drugi natomiast przewiduje realizację zajęć w pracowniach eksperymentalnych, których celem będzie podniesienie kompetencji kluczowych w tym innowacyjności oraz z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Projekt zakłada dodatkowo wsparcie dla nauczycieli, będących kadrą pedagogiczną ww. przedszkoli.

Zakres projektu obejmuje także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zarówno: stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności jak i wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. W związku z powyższym projekt przewiduje realizację studiów podyplomowych, z zakresu: języka angielskiego, neurorehabilitacji, gimnastyki korekcyjnej oraz pedagogik specjalnych.     

Realizatorem projektu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu.

p03


p04

 

„Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1”

Termin realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

Projekt pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1” polega na organizacji kursów, szkoleń i staży zawodowych, których celem jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy, mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, kompetencje
i umiejętności, które umożliwią im funkcjonowanie i dostosowanie się na „elastycznym” i zmieniającym się rynku pracy. Cel ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców na konkretne umiejętności i kwalifikacje. Planowane działania w rezultacie zaspokoją potrzeby uczniów (przyszłych pracowników) oraz pracodawców i przyczynią się do zmniejszenia deficytu osób pożądanych na rynku pracy. Projekt skierowany jest do zespołów szkół zawodowych z terenu Miasta Opola oraz Aglomeracji Opolskiej.
W celu wzmocnienia współpracy szkół z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym planuje się między innymi utworzenie klas patronackich PO, w których m.in. będą prowadzone autorskie wykłady z zakresu kompetencji zawodowych zgodnych z kierunkami kształcenia uczelni wyższej na poszczególnych wydziałach, realizowane przez wykładowców PO, połączone z warsztatami aktywizującymi i pokazami. Zaplanowano utworzenie akademickiego koła robotycznego prowadzonego przez wykładowców PO, którzy przy wsparciu laboratoriów dydaktycznych uczelni będą wraz z uczniami zgłębiać techniki programowania.

Zakres projektu obejmuje także wsparcie nauczycieli przedmiotów zawodowych planując studia podyplomowe pn. "Technologie informacyjne w dydaktyce", nadające uprawnienia do nauczania przedmiotów informatycznych na wszystkich etapach edukacyjnych. Dodatkowo w celu podniesienia kompetencji umiejętności zawodowych nauczycieli planuje się staże zawodowe w przedsiębiorstwach, dzięki czemu uaktualnią swoją wiedzę i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy.

Szkolne pracownie zostaną doposażone w sprzęty i pomoce dydaktyczne w celu lepszego przygotowania uczniów do podjęcia pracy w zawodzie, z wykorzystaniem innowacyjnych form przekazywania i utrwalania wiedzy. Projekt zakłada także utworzenie 4 SZPIK-ów, będących wzmocnieniem zaplecza dydaktycznego doradców zawodowych. Ponadto w ramach projektu przewiduje się wyposażenie uczniów w podstawowe narzędzia charakterystyczne dla danej grupy zawodowej.

Realizatorem projektu jest Zespół Placówek Oświatowych w Opolu z siedzibą przy ul. Torowej 7 w Opolu.

        p04


p06

Realizowane projekty:
1.    „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych  na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.
Termin realizacji projektu: 01.08.2016 r. – 31.07.2018 r.

2.    „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych  na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.
Termin realizacji projektu: 01.08.2016 r. – 31.07.2018 r.

3.    „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych  na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.
Termin realizacji projektu: 01.08.2016 r. – 30.11.2018 r.

4.    „Odkrywcy Sekretów Nauki AO- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.
Termin realizacji projektu: 01.08.2016 r. – 31.08.2018 r.

W poszczególnych szkołach Miasta Opola, biorących udział w ww. projektach, zaplanowano realizację:
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w zakresie:
- kompetencji kluczowych – porozumiewanie się w języku obcym, w tym dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola zaplanowano zajęcia językowe z native speaker’s,
- kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo – technicznych,
- kompetencji informatycznych,
- umiejętności uczenia się,
- kompetencji społecznych,
- inicjatywności i przedsiębiorczości;
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu w zakresie:
- nauk matematycznych,
- nauk przyrodniczych;
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie:
- rozwijania kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa,
- rozwijania kompetencji cyfrowych poprzez naukę programowania;
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  w tym:
- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
- zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
- zajęć specjalistycznych grupowych i indywidualnych (m.in. logopedii, terapii sensorycznej, biofeedback, socjoterapii);
dodatkowych zajęć  w miejscach edukacji bezpośredniej poprzez techniki teatralne,
Ponadto uczniowie szkół gimnazjalnych Miasta Opola otrzymają dodatkowe wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Projekt przewiduje również doposażenie bazy szkół w pomoce dydaktyczne.

Zaplanowane w projekcie działania mają podnieść efektywność kształcenia uczniów szkół podstawowych biorących udział w projekcie w zakresie kompetencji kluczowych, informatycznych, matematyczno-przyrodniczych, umożliwić stworzenie w placówkach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, także w oparciu o miejsca edukacji bezpośredniej. Ponadto pozwolą na: wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty placówek edukacyjnej oraz rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów, kształtowanie umiejętności interpersonalnych. Dodatkowo projekt ma na celu udzielenie pomocy uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi, aby umożliwić im osiągnięcie sukcesów na miarę ich możliwości, propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, poprawę bazy i warunków materialnych prowadzonych zajęć pozalekcyjnych.

p06
p07

OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY 2


„Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2”

Termin realizacji projektu: 01.08.2016 r. – 31.07.2018 r.

Projekt pn. „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2” polega na organizacji kursów, szkoleń i staży zawodowych dla uczniów z pięciu liceów ogólnokształcących Miasta Opola i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu. Dodatkowo uczniowie ZSTiO mieli również możliwość doskonalenia kompetencji z języka obcego poprzez udział w dodatkowych zajęciach.

Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia/innowacji w nauczaniu, które rozszerzają i uzupełniają treść podstawy programowej przedmiotów zawodowych miało na celu podniesienie jakości kształcenia uczniów ZSTiO. Utworzono i doposażono szkolne pracownie w sprzęty i pomoce dydaktyczne w zawodzie Technik Informatyk, Technik Weterynarii, Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej oraz Technik Budownictwa w ZSTiO. Zrealizowano także doskonalenie zawodowe nauczycieli w ZSTiO poprzez organizację dla jednego nauczyciela studiów podyplomowych dających kwalifikacje do nauczania w zawodzie Technik Weterynarii oraz realizację kursów dla jednego nauczyciela związanych z tematyką w ramach nauczanego zawodu Technik Informatyk.

Zakres projektu, obejmujący połączenie działań w zakresie podniesienia kompetencji i umiejętności zawodowych dla uczniów pięciu liceów ogólnokształcących Miasta Opola i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu poprzez udział w kursach, szkoleniach, zajęciach i stażach zawodowych wzmocnił efektywność wsparcia i przygotował uczniów do stale zmieniającego się rynku pracy. Ponadto pozwolił na wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSTiO w Opolu.

Realizatorem projektu jest Miasto Opole i Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu.

p08

Biuro projektu: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27, tel.: +48774579895     www.ksztalceniezawodowe.eu


p03


           

„Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej”

Termin realizacji projektu: 01.07.2016 r. – 30.12.2018 r.

Celem projektu „Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej” jest zwiększeniu dostępu do edukacji przedszkolnej, co stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rodziców wynikające z dysproporcji w dostępie do usług wychowania przedszkolnego. Indywidualnie zdiagnozowano zapotrzebowania ośrodków wychowania przedszkolnego, na podstawie czego określono dwa główne obszary wymagające wsparcia: brak wystarczającej ilości miejsc wychowania przedszkolnego oraz zbyt krótki czas otwarcia placówek. W związku z przeprowadzoną diagnozą projekt skierowano do publicznych przedszkoli, istniejących i nowo utworzonych OWP, w tym integracyjnych zlokalizowanych na terenie Miasto Opola oraz 8 gmin Aglomeracji Opolskiej. W ramach projektu zostaną wydłużone godziny pracy przedszkoli oraz w niektórych z nich zostaną utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego, między innymi w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym nr 51 w Opolu, które organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, w związku z tym w ramach projektu zakłada się wzrost liczby dzieci niepełnosprawnych uczestniczących w edukacji przedszkolnej.

Projekt pozwoli na zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego i zmniejszenie dysproporcji w tym zakresie, upowszechnienie wychowania przedszkolnego, zwłaszcza wśród dzieci 3-4 letnich, ustabilizowanie sytuacji rodziców małych dzieci na rynku pracy poprzez zapewnienie dostępu do opieki nad dzieckiem oraz wsparcie rodziny w wypełnianiu jej funkcji. W związku z wydłużeniem czasu pracy przedszkoli ze wsparcia skorzystać będą mogły wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkoli objętych tym typem projektu oraz ich rodzice. Co najmniej 15% grupy docelowej projektu będą stanowić dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z grup defaworyzowanych celem wyrównania ich szans edukacyjnych, jak i dzieci pozostałych celem rozwijania ich kompetencji i umiejętności. Umożliwia to podniesienie poziomu realizowanej, w przedszkolach objętych projektem, edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu przewiduję się powiększenie kadr przedszkoli oraz w niektórych z nich zakup środków trwałych, co pozwoli na ich prawidłowe funkcjonowanie.
Realizatorem projektu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu.

p03