Wydział Oświaty wspólnie z Wydziałem ds. Europejskich i Planowania Rozwoju realizuje projekty edukacyjne wspierające pracę dydaktyczną i opiekuńczą przedszkoli i szkół miasta Opola. Rok 2009 jest kolejnym rokiem, w którym pozyskaliśmy  środki na realizację dodatkowych zajęć w przedszkolach i szkołach, a jednocześnie przygotowaliśmy się do pozyskania znacznych środków finansowych na wzbogacenie szkolnej infrastruktury. 

Do końca czerwca br. realizowane były zajęcia w ramach dwóch projektów z POKL:

„Program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola” P.IX, Dz.9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Z zajęć w ramach tego projektu skorzystało 590 uczniów.  Grupę docelową stanowili uczniowie techników   i szkół zawodowych funkcjonujących w 7 zespołach szkół. W ramach projektu zrealizowano 7 programów rozwojowych - każda ze szkół realizowała swój indywidualny program. Dzięki projektowi w szkołach można było zrealizować 2345 godzin dodatkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz 384 godzin zajęć praktycznych. Uczniowie zdobyli wiedzę teoretyczną i nabyli umiejętności praktycznych w zakresie wykonywania konkretnego zawodu czy specjalności  oraz wiedzę w zakresie posługiwania się wybranym językiem obcym w zakresie słownictwa merytorycznie związanego z danym zawodem czy specjalnością. Uczniowie zdobyli także umiejętność poruszania się po rynku pracy, pisania dokumentów aplikacyjnych, poznali zasady komunikacji interpersonalnej w celach zawodowych.

Wartość projektu – 499.995 zł (w tym dofinansowanie 435.995,64 zł).

„Elastyczne przedszkola – wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Opolu” P.IX, Dz.9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddział. 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Liczba beneficjentów - 275. W ramach realizowanego projektu udzielono wsparcia 11 przedszkolom. W 8 przedszkolach (PP – 8, 22, 24, 25, 33, 37, 43, 54) wydłużono o 2 godziny czas pracy placówki (w dni powszednie przedszkola pracowały do godziny 19.00), a w  3  (PP – 2, 30, 44) zorganizowane były zajęcia w soboty od godz.7.00 do 15.00. Zrealizowano ponad 4000 godzin dodatkowych zajęć dydaktycznych. Zapewniono profesjonalną opiekę dzieciom umożliwiając rozwój ich  zainteresowań.

Wartość projektu – 385.042 zł (w tym dofinansowanie 379.266,37 zł).

Od maja br. realizowany jest projekt „Oświata jutra – kursy doskonalące dla kadry administracyjnej i zarządzającej w mieście Opolu” POKL P.IX Dz. 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty. Zakres merytoryczny projektu przedstawiony został wcześniej.  Projekt „Oświata Jutra” jest pierwszym elementem w kaskadowym doskonaleniu kadr oświatowych. Zakładamy systemową kontynuację projektu, którego następna część będzie adresowana do nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.  Wartość projektu - 457.500,53 zł (w tym dofinansowanie  388.875,45 zł).

W roku szkolnym 2009/2010, również w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w opolskich liceach i szkołach zawodowych będziemy realizować dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne oraz wydłużony zostanie czas pracy w wybranych przedszkolach.

Od listopada br. ruszył projekt „Przyjazne przedszkola - wsparcie edukacji przedszkolnej w mieście Opolu”  P.IX, Dz.9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych  w systemie oświaty. Poddział. 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. W ramach projektu wsparciem objęto 7 przedszkoli. Wydłużony został czas pracy w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w 6 przedszkolach; PP Nr 3,4,21,23,38,51 do godziny 19.00, a jedno przedszkole PP Nr 42 pracuje w soboty od godziny 7.00 do 15.00. W wyniku realizacji projektu zrealizowanych zostanie dodatkowo 2720 godz. dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, w tym z:  logopedą 578 h, nauczycielem j. obcego 578 h i rehabilitantem 168 h. Poprzez możliwość zorganizowania dodatkowych zajęć zmniejszy się różnica w dostępie do edukacji dla ok. 175 dzieci ( w każdym przedszkolu przewiduje się 25 beneficjentów), w tym 20 dzieci nie objętych dotychczas rekrutacją i 5 dzieci z dysfunkcją psychoruchową. Przystosowanie godzin pobytu dziecka w przedszkolu umożliwi rodzicom podejmowanie pracy w godzinach popołudniowych i w soboty, czy podjęcie nauki, a to może zwiększyć ich szansę na rynku pracy.

Wartość  projektu – 399 990 zł (w tym dofinansowanie 393.990,15 zł).                  

 

Od 1 października br. realizowany jest projekt „Via ad Artes – program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola” P.IX, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddział. 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych. W 6 opolskich liceach ogólnokształcących realizowane są autorskie programy uwzględniające następujące elementy: dodatkowe zajęcia dydaktyczno – wychowawcze oraz specjalistyczne służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych uczniów; dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych, ze szczególnym uwzględnieniem ICT, j. obcych i nauk przyrodniczo – matematycznych; wdrożenie nowych innowacyjnych form nauczania – więcej metod empirycznych i warsztatowych, wycieczek, badań w terenie, wizyt studyjnych; poradnictwo i doradztwo edukacyjno – zawodowe. Każdy program zakłada wyposażenie szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne (podręczniki, urządzenia, sprzęt). Program każdej szkoły jest inny, bo dostosowany do potrzeb jej uczniów. I tak :

Program PLO I zakłada: przeprowadzenie dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie biologii, geografii, fotografii, dodatkowe zajęcia wyrównawcze z matematyki i języka polskiego oraz warsztaty doradcy zawodowego. Program zakłada wyjazdowe szkolenia i wycieczki do miejsc związanych z tematami zajęć. Obejmie 435 beneficjentów.

Program PLO II zakłada: przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w zakresie chemii, fizyki, matematyki i informatyki oraz dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie chemii, fizyki, matematyki, a także zajęcia z doradcą zawodowym. Program obejmie 228 beneficjentów.

Program PLO III zakłada: przeprowadzenie dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój wiedzy i umiejętności w zakresie matematyki, biologii, chemii, fizyki, ICT oraz warsztatów doradcy zawodowego. Zajęcia realizowane będą wg specjalnie stworzonych w tym celu scenariuszy, które pozwolą analizować uczniom dany temat z perspektywy kilku przedmiotów jednocześnie. Przewiduje się także wyjazdowe badania terenowe związane z tematami zajęć. Program obejmie 60 beneficjentów.

Program PLO IV zakłada: przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych matematyki i dodatkowych zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, biologii, geografii, języka angielskiego i niemieckiego oraz zajęć z doradcą zawodowym. Przewidziane jest koło geografa i koło chemiczne oraz wycieczki tematyczne związane z prowadzonymi zajęciami. Program obejmie 120 beneficjentów.

Program PLO V zakłada: przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w zakresie matematyki, geografii, chemii i fizyki, dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych pn. „Od mikro do makro świata” w zakresie matematyki, szczególnie geometrii wykreślnej, biologii, fizyki, j. angielskiego, zajęcia z doradcą zawodowym, koło młodego geografa i kolo chemiczne. Program obejmuje także przeprowadzenie kursu obróbki zdjęć  oraz wyjazdowe szkolenia . Udział weźmie 200 beneficjentów.

Program PLO VI zakłada: przeprowadzenie dodatkowych zajęć dydaktyczno – wyrównawczych w zakresie matematyki, dodatkowe zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie matematyki, biologii, fizyki, chemii, ICT, doradcą zawodowym. Przewidziane też są wyjazdowe szkolenia – weekendowa szkoła biologiczna, czy zielona szkoła matematyczna. Program obejmie 50 beneficjentów.

Wartość  projektu – 399 990,60 zł. (w tym dofinansowanie 399.999,60  zł).

 

We wrześniu ruszył projekt „Młodzi zawodowcy – program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola” P.IX, Dz.9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Jego celem głównym jest podniesienie zdolności uczniów szkół zawodowych m. Opola do przyszłego zatrudnienia, a cele szczegółowe tego projektu to: podniesienie atrakcyjności oferty edukacyjnej szkół zawodowych w Opolu; zdobycie dodatkowych kwalifikacji przez uczniów; poszerzenie udziału pracodawców w procesie kształcenia zawodowego oraz rozwój kompetencji kluczowych u uczniów w zakresie ICT, języków obcych, przedsiębiorczości i rynku pracy. Wsparciem zostali objęci uczniowie techników i szkół zawodowych funkcjonujących w 7 zespołach szkół zawodowych w Opolu. W ramach projektu zrealizowanych będzie dodatkowo 2991 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych oraz 23 dni wycieczek dla 473 beneficjentów. Każda szkoła realizując swój program rozwojowy realizuje co najmniej dwa z czterech następujących modułów: moduł teoretyczny (zdobycie dodatkowych kwalifikacji); moduł praktyczny (staże, praktyki, szkolenia praktyczne w zakładach pracy); moduł językowy (dodatkowe zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne); moduł rynku pracy (rozwój kompetencji kluczowych w zakresie przedsiębiorczości, komunikacji interpersonalnej, autoprezentacji oraz indywidualnego wsparcia doradcy zawodowego). Uczestnicy podniosą swoje kwalifikacje w zakresie nauki danego zawodu/specjalności w aspekcie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz zdobędą dodatkowe uprawnienia, dzięki którym staną się bardziej atrakcyjni na rynku pracy i zdolni do przyszłego zatrudnienia. Programy poszczególnych zespołów szkół zakładają:

Program w ZS Budowlanych: realizację kursu florystyki, kursu Autokad, staże u  pracodawcy- szkółka roślin i projektowanie ogrodów, wycieczka „Ogrody świata” (Berlin); warsztaty praktyczne aranżacji terenu zielonego, naukę j. angielskiego i niemieckiego w zakresie słownictwa zawodowego oraz konsultacje indywidualne doradcy zawodowego. Obejmie 30 beneficjentów.

Program w ZS Ekonomicznych: kurs obsługi programu Płatnik, kurs kasjera walutowego, poznanie instytucji finansowych stolicy, staże w firmie handlowej, zajęcia językowe „Język obcy w biznesie”, warsztaty „Sukces na rynku pracy” prowadzone przez doradcę zawodowego. Programem zostanie objętych 88 uczniów.

Program w ZS Elektrycznych: realizację kursów: na uprawnienia E, kurs   elektroakustyki, robotyki, obsługi programu Autokad; wizyty w: fabryce transformatorów w Lublińcu, robotów w Gliwicach, elektrowni atomowej w Temelinie; warsztaty: w Elektrociepłowni ECO Opole, pracowni mechatroniki w CKP, zajęcia z: zakresu metod elektronicznej diagnostyki, nowoczesnego marketingu, psychologii pracy, ścieżki kariery, działalności gospodarczej i nowoczesnych technik w przedsiębiorstwie, nauki zawodowego j. angielskiego i niemieckiego. Obejmie 150 beneficjentów.

Program w ZS Mechanicznych: zajęcia teoretyczne z zakresu diagnostyki samochodowej i spawania oraz j. angielskiego zawodowego; praktyki w autoryzowanych stacjach obsługi pojazdów; warsztaty praktyczne ze spawalnictwa i w pracowni mechatroniki w CKP w Opolu. Udział weźmie 48 beneficjentów.

Program w ZS Technicznych i Ogólnokształcących: kurs obsługi programu Autocad w zakresie podstawowym i zaawansowanym, kurs florystyki, wycieczki zawodowe połączone ze szkoleniami praktycznymi w firmie Henkel – Bautechnik oraz w fabryce okien dachowych Fakro, udział w Międzynarodowych Targach Geodezyjnych Gea 2009 oraz MT Budowlanych Budma 2010. Obejmie 87 beneficjentów.

Program w ZS Zawodowych Nr 4: kurs barmański/baristyczny, pilota wycieczek; zajęcia z technik carvingu i j. angielskiego zawodowego; wycieczki w celu podniesienia kwalifikacji uczniów biorących udział w programie i uczących się w zawodzie: technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa oraz technik organizacji usług gastronomicznych. Programem objętych zostanie 40 beneficjentów.

Program w ZS Zawodowych im. St.Staszica: warsztaty teoretyczne z zakresu monitoringu środowiska, zajęcia z j. angielskiego biznesowego, konsultacje indywidualne doradcy zawodowego, tematyczne staże w zakładach pracy oraz wycieczki mające pogłębić wiedzę praktyczną związaną z ochroną i monitoringiem środowiska przyrodniczego.

Po zakończeniu projektu, w miarę możliwości finansowych, szkoły będą mogły każdy program lub jego elementy wprowadzić do swojej oferty edukacyjnej.

Wartość  projektu – 599 968,92 zł (w tym dofinansowanie  523.472,88 zł).

W roku szkolnym 2008/2009 i 2009/2010, wartość pozyskanych dla opolskiej oświaty środków finansowych, z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (wg wartości projektów) wynosi: 2.742.496.05 zł, w tym uzyskane dofinansowanie 2.521.600,09 zł).

Ze wsparcia w ramach zrealizowanych i realizowanych projektów skorzystało:

1063 uczniów szkół zawodowych,

875 uczniów liceów ogólnokształcących,

450 dzieci przedszkolnych,

60 dyrektorów i 30 pracowników administracji oświatowej.

 

W celu pozyskania środków na wzbogacenie szkolnej infrastruktury w październiku br. złożony został wniosek o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn. „Utworzenie Centrum Nauk Przyrodniczych w Publicznym Gimnazjum Nr 6 w Opolu” w ramach Poddziałania 5.1.2 Wsparcie lokalnej infrastruktury edukacyjnej, V Oś Priorytetowa  Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe, Działanie 5.1 Wsparcie infrastruktury edukacyjnej  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013. Odbiorcami projektu będą uczniowie PG Nr 6 oraz uczniowie innych szkół (podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) z terenu Opola oraz powiatu opolskiego, a także kadra nauczycielska, która będzie tam doskonalić swoje umiejętności dydaktyczne. Projekt zakłada stworzenie placówki rozwoju zainteresowań dzieci i młodzieży poprzez wykorzystanie nowoczesnych metod poznawania świata. Funkcjonowanie CNP opierać się będzie na systemie nowatorskich, spójnych metodach oddziaływania na uczniów, prowadzących do usystematyzowania wiedzy z zakresu fizyki, chemii, biologii i matematyki i pozwoli pobudzić zainteresowanie przedmiotami ścisłymi nie tylko opolskich uczniów, już na poziomie wczesnej edukacji. Uczniowie staną się aktywnymi uczestnikami lekcji, pokazów i doświadczeń, a Centrum będzie również miejscem do ćwiczeń  i doskonalenia warsztatu metodycznego nauczycieli przedmiotów ścisłych. Projekt zakłada adaptację pomieszczeń w Publicznym Gimnazjum Nr 6 w Opolu i zakup niezbędnego wyposażenia na potrzeby Centrum Nauk Przyrodniczych. Powstanie tam duża sala interaktywna, przygotowane zostaną laboratoria: fizyczne, chemiczne i biologiczne, powstaną także pracownie: techniczno – artystyczna oraz obrazu  i dźwięku. W ramach projektu wymienione pomieszczenia zostaną wyposażone   w nowoczesny sprzęt, m.in. projektory multimedialne, tablice multimedialne oraz komputery. 

Wartość projektu 936 921,76 zł (w tym dofinansowanie 796 383,49 zł).

 

Miasto Opole przystąpiło również do realizacji projektu „Opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości”. Poprzez wprowadzenie do projektu 5 opolskich szkół (Publicznej Szkoły Podstawowej nr 21, Publicznych Gimnazjów: nr 5 i nr 8, Zespołu Szkół Elektrycznych i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Nr II), będzie partnerem w projekcie Urzędu Marszałkowskiego realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 – 2013 ( II Oś Priorytetowa – Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 2.1 Infrastruktura dla wykorzystania narzędzi ICT oraz Działanie 2.2 Moduły informacyjne, platformy e-usługi i bazy danych). W wyniku realizacji tego projektu cała dotychczasowa struktura organizacyjna szkoły zostanie przeniesiona na platformę elektroniczną, zyskując dodatkowo m.in.: skrzynki pocztowe, elektroniczny dziennik lekcyjny, możliwość wymiany materiałów dydaktycznych (także na poziomie całej platformy), tworzenie klas rzeczywistych i wirtualnych prowadzonych przez nauczycieli przypisanych np.: do klas dla uczniów zdolnych i zainteresowanych wąską specjalizacją, jak i uczniów wymagających specjalnych potrzeb. Podstawę realizowanego projektu będzie stanowiło połączenie elementów oprogramowania serwerowego i edukacyjnego, sieci rozległej i lokalnej, programów do zarządzania oraz wyposażenia nauczycieli w sprzęt, wsparte szkoleniami oraz oprawą metodyczną. W ramach tego projektu szkoły wzbogacą swoja infrastrukturę sprzętową m. in. o: sale multimedialne wyposażone w 5 tablic interaktywnych i 5 projektorów multimedialnych; 50 sztuk komputerów przenośnych – notebooki PC; urządzenie wielofunkcyjne przemysłowe – np. Xerox; urządzenia peryferyjne takie jak: wizualizery (2 szt.), projektory (5 szt.), terminale w salach (20 szt.), terminale w pokoju nauczycielskim (5 szt.), terminale w bibliotece (5 szt.), terminale w administracji (dyr./sekret – 5 szt.), kamery przemysłowe WiFi + system rejestracji oraz oprogramowanie. Przewidywana wartość projektu dla jednej szkoły 500 000 zł.

Szacowana wartość projektu - 2 500 000 zł (w tym dofinansowanie 2.125. 000 zł).