W roku szkolnym 2017/2018 Miasto Opole realizuje następujące projekty edukacyjne:

p01
„Licealista na rynku pracy –zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola”


Termin realizacji projektu: 28.02.2018 r. – 31.01.2021 r.

Celem projektu „Licealista na rynku pracy –zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola” jest wyposażenie uczniów liceów w dodatkowe kompetencje i kwalifikacje wyrównujące ich szanse na rynku pracy, dzięki  realizacji innowacji pedagogiczno-zawodowych w 7 liceach Miasta Opola (tj. PLO I, PLO II, PLO III, PLO V, PLO VI, PLO VIII, PLO IX) oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli w kierunku praktycznej nauki zawodu.

W ramach innowacji uczniowie biorą udział w stażach zawodowych, dodatkowo również w kursach zawodowych lub specjalistycznych, spotkaniach z pracodawcami, spotkaniach z innowatorami-doradcami zawodowymi i/lub nauczycielami lub instruktorami zawodu zatrudnionymi w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu. Uczestnikami projektu są również nauczyciele zatrudnieni w CKP, którzy biorą udział w wysokospecjalistycznych kursach zawodowych lub studiach podyplomowych oraz w kursach udoskonalających ich umiejętności pedagogiczne i dydaktyczne. Dodatkowo w ramach projektu wzmacnia się powiązanie szkół prowadzących kształcenie ogólne z rynkiem pracy dzięki sieci współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym.

Indywidualne diagnozy ze szkół wskazały, iż uczniowie liceów ogólnokształcących potrzebują zdobycia nowych umiejętności i kompetencji zawodowych, stąd ukierunkowanie na zajęcia i kursy specjalistyczne oraz staże zawodowe u pracodawców. Uczniowie zdobywają kwalifikacje m.in. z takich zawodów jak: masażysta, przedstawiciel handlowy, specjalista ds. finansowych i    specjalista automatyki, elektroniki, oraz w specjalnościach: usługi rehabilitacyjne, przemysł maszynowy i elektromaszynowy, usługi finansowe, edukacyjne, i handel. Zadania projektu uwzględniają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów.

Realizatorami projektu są Zespół Szkół Ogólnokształcących nr I oraz Park Naukowo-Technologiczny w Opolu Sp. z o.o..

 p02


p03

„Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”

Termin realizacji projektu: 01.09.2017 r. – 30.06.2019 r.
Celem projektu „Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej” jest zwiększeniu dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej, które osiągnięte zostanie  poprzez realizację oferty dodatkowego wsparcia dla dzieci w wieku od 3 do 6 lat, ich rodziców oraz nauczycieli 79 przedszkoli z terenu Miasta Opola oraz 15 gmin znajdujących się na obszarze Aglomeracji Opolskiej. Indywidualnie zdiagnozowano zapotrzebowania ośrodków wychowania przedszkolnego, na podstawie czego w celu wyrównania szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie stwierdzonych deficytów, uwzględniające indywidualizację pracy z dzieckiem 3-4 letnim, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych, projekt zakłada realizację dodatkowych zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, terapii z zakresu gimnastyki korekcyjnej oraz terapii z zakresu logopedii. Zadania te realizowane będą przez specjalistów zatrudnionych w Mobilnym Centrum Wsparcia Psychologiczno–Pedagogicznego, które zlokalizowane będzie  w PSP14  w  Opolu.

Projekt zakłada podnoszenie jakości kształcenia i rozwijania u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności. W ramach tego działania przewiduje się organizację projektów edukacyjnych:  jeden z zakresu kompetencji społecznych, kreatywności oraz pracy zespołowej, drugi natomiast przewiduje realizację zajęć w pracowniach eksperymentalnych, których celem będzie podniesienie kompetencji kluczowych w tym innowacyjności oraz z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Projekt zakłada dodatkowo wsparcie dla nauczycieli, będących kadrą pedagogiczną ww. przedszkoli.

Zakres projektu obejmuje także doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli w zakresie zarówno: stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności jak i wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych. W związku z powyższym projekt przewiduje realizację studiów podyplomowych, z zakresu: języka angielskiego, neurorehabilitacji, gimnastyki korekcyjnej oraz pedagogik specjalnych.     

Realizatorem projektu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu.

p03


p04

 

„Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1”

Termin realizacji projektu: 01.01.2017 r. – 31.12.2018 r.

Projekt pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1” polega na organizacji kursów, szkoleń i staży zawodowych, których celem jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy, mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, kompetencje
i umiejętności, które umożliwią im funkcjonowanie i dostosowanie się na „elastycznym” i zmieniającym się rynku pracy. Cel ten jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców na konkretne umiejętności i kwalifikacje. Planowane działania w rezultacie zaspokoją potrzeby uczniów (przyszłych pracowników) oraz pracodawców i przyczynią się do zmniejszenia deficytu osób pożądanych na rynku pracy. Projekt skierowany jest do zespołów szkół zawodowych z terenu Miasta Opola oraz Aglomeracji Opolskiej.
W celu wzmocnienia współpracy szkół z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym planuje się między innymi utworzenie klas patronackich PO, w których m.in. będą prowadzone autorskie wykłady z zakresu kompetencji zawodowych zgodnych z kierunkami kształcenia uczelni wyższej na poszczególnych wydziałach, realizowane przez wykładowców PO, połączone z warsztatami aktywizującymi i pokazami. Zaplanowano utworzenie akademickiego koła robotycznego prowadzonego przez wykładowców PO, którzy przy wsparciu laboratoriów dydaktycznych uczelni będą wraz z uczniami zgłębiać techniki programowania.

Zakres projektu obejmuje także wsparcie nauczycieli przedmiotów zawodowych planując studia podyplomowe pn. "Technologie informacyjne w dydaktyce", nadające uprawnienia do nauczania przedmiotów informatycznych na wszystkich etapach edukacyjnych. Dodatkowo w celu podniesienia kompetencji umiejętności zawodowych nauczycieli planuje się staże zawodowe w przedsiębiorstwach, dzięki czemu uaktualnią swoją wiedzę i umiejętności w rzeczywistych warunkach pracy.

Szkolne pracownie zostaną doposażone w sprzęty i pomoce dydaktyczne w celu lepszego przygotowania uczniów do podjęcia pracy w zawodzie, z wykorzystaniem innowacyjnych form przekazywania i utrwalania wiedzy. Projekt zakłada także utworzenie 4 SZPIK-ów, będących wzmocnieniem zaplecza dydaktycznego doradców zawodowych. Ponadto w ramach projektu przewiduje się wyposażenie uczniów w podstawowe narzędzia charakterystyczne dla danej grupy zawodowej.

Realizatorem projektu jest Zespół Placówek Oświatowych w Opolu z siedzibą przy ul. Torowej 7 w Opolu.

        p04


p06

Realizowane projekty:
1.    „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych  na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.
Termin realizacji projektu: 01.08.2016 r. – 31.07.2018 r.

2.    „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych  na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.
Termin realizacji projektu: 01.08.2016 r. – 31.07.2018 r.

3.    „Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO- obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych  na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.
Termin realizacji projektu: 01.08.2016 r. – 30.11.2018 r.

4.    „Odkrywcy Sekretów Nauki AO- Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.
Termin realizacji projektu: 01.08.2016 r. – 31.08.2018 r.

W poszczególnych szkołach Miasta Opola, biorących udział w ww. projektach, zaplanowano realizację:
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w zakresie:
- kompetencji kluczowych – porozumiewanie się w języku obcym, w tym dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola zaplanowano zajęcia językowe z native speaker’s,
- kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo – technicznych,
- kompetencji informatycznych,
- umiejętności uczenia się,
- kompetencji społecznych,
- inicjatywności i przedsiębiorczości;
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w oparciu o metodę eksperymentu w zakresie:
- nauk matematycznych,
- nauk przyrodniczych;
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w zakresie:
- rozwijania kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa,
- rozwijania kompetencji cyfrowych poprzez naukę programowania;
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w zakresie indywidualizacji pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,  w tym:
- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
- zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
- zajęć specjalistycznych grupowych i indywidualnych (m.in. logopedii, terapii sensorycznej, biofeedback, socjoterapii);
dodatkowych zajęć  w miejscach edukacji bezpośredniej poprzez techniki teatralne,
Ponadto uczniowie szkół gimnazjalnych Miasta Opola otrzymają dodatkowe wsparcie w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.
Projekt przewiduje również doposażenie bazy szkół w pomoce dydaktyczne.

Zaplanowane w projekcie działania mają podnieść efektywność kształcenia uczniów szkół podstawowych biorących udział w projekcie w zakresie kompetencji kluczowych, informatycznych, matematyczno-przyrodniczych, umożliwić stworzenie w placówkach warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu, także w oparciu o miejsca edukacji bezpośredniej. Ponadto pozwolą na: wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty placówek edukacyjnej oraz rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów, kształtowanie umiejętności interpersonalnych. Dodatkowo projekt ma na celu udzielenie pomocy uczniom zagrożonym niepowodzeniami szkolnymi, aby umożliwić im osiągnięcie sukcesów na miarę ich możliwości, propagowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu, poprawę bazy i warunków materialnych prowadzonych zajęć pozalekcyjnych.

p06
p07

OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY 2


„Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2”

Termin realizacji projektu: 01.08.2016 r. – 31.07.2018 r.

Projekt pn. „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2” polega na organizacji kursów, szkoleń i staży zawodowych dla uczniów z pięciu liceów ogólnokształcących Miasta Opola i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu. Dodatkowo uczniowie ZSTiO mieli również możliwość doskonalenia kompetencji z języka obcego poprzez udział w dodatkowych zajęciach.

Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia/innowacji w nauczaniu, które rozszerzają i uzupełniają treść podstawy programowej przedmiotów zawodowych miało na celu podniesienie jakości kształcenia uczniów ZSTiO. Utworzono i doposażono szkolne pracownie w sprzęty i pomoce dydaktyczne w zawodzie Technik Informatyk, Technik Weterynarii, Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej oraz Technik Budownictwa w ZSTiO. Zrealizowano także doskonalenie zawodowe nauczycieli w ZSTiO poprzez organizację dla jednego nauczyciela studiów podyplomowych dających kwalifikacje do nauczania w zawodzie Technik Weterynarii oraz realizację kursów dla jednego nauczyciela związanych z tematyką w ramach nauczanego zawodu Technik Informatyk.

Zakres projektu, obejmujący połączenie działań w zakresie podniesienia kompetencji i umiejętności zawodowych dla uczniów pięciu liceów ogólnokształcących Miasta Opola i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Opolu poprzez udział w kursach, szkoleniach, zajęciach i stażach zawodowych wzmocnił efektywność wsparcia i przygotował uczniów do stale zmieniającego się rynku pracy. Ponadto pozwolił na wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSTiO w Opolu.

Realizatorem projektu jest Miasto Opole i Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Gzowskiego w Opolu.

p08

Biuro projektu: Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji, 45-315 Opole, ul. Głogowska 27, tel.: +48774579895     www.ksztalceniezawodowe.eu


p03


           

„Przedszkola na wymiar – utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej”

Termin realizacji projektu: 01.07.2016 r. – 30.12.2018 r.

Celem projektu „Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej” jest zwiększeniu dostępu do edukacji przedszkolnej, co stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie rodziców wynikające z dysproporcji w dostępie do usług wychowania przedszkolnego. Indywidualnie zdiagnozowano zapotrzebowania ośrodków wychowania przedszkolnego, na podstawie czego określono dwa główne obszary wymagające wsparcia: brak wystarczającej ilości miejsc wychowania przedszkolnego oraz zbyt krótki czas otwarcia placówek. W związku z przeprowadzoną diagnozą projekt skierowano do publicznych przedszkoli, istniejących i nowo utworzonych OWP, w tym integracyjnych zlokalizowanych na terenie Miasto Opola oraz 8 gmin Aglomeracji Opolskiej. W ramach projektu zostaną wydłużone godziny pracy przedszkoli oraz w niektórych z nich zostaną utworzone nowe miejsca wychowania przedszkolnego, między innymi w Publicznym Przedszkolu Integracyjnym nr 51 w Opolu, które organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, w związku z tym w ramach projektu zakłada się wzrost liczby dzieci niepełnosprawnych uczestniczących w edukacji przedszkolnej.

Projekt pozwoli na zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego i zmniejszenie dysproporcji w tym zakresie, upowszechnienie wychowania przedszkolnego, zwłaszcza wśród dzieci 3-4 letnich, ustabilizowanie sytuacji rodziców małych dzieci na rynku pracy poprzez zapewnienie dostępu do opieki nad dzieckiem oraz wsparcie rodziny w wypełnianiu jej funkcji. W związku z wydłużeniem czasu pracy przedszkoli ze wsparcia skorzystać będą mogły wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkoli objętych tym typem projektu oraz ich rodzice. Co najmniej 15% grupy docelowej projektu będą stanowić dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dzieci z grup defaworyzowanych celem wyrównania ich szans edukacyjnych, jak i dzieci pozostałych celem rozwijania ich kompetencji i umiejętności. Umożliwia to podniesienie poziomu realizowanej, w przedszkolach objętych projektem, edukacji przedszkolnej.

W ramach projektu przewiduję się powiększenie kadr przedszkoli oraz w niektórych z nich zakup środków trwałych, co pozwoli na ich prawidłowe funkcjonowanie.
Realizatorem projektu jest Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. Adama Mickiewicza w Opolu.

p03