Informacje

Podstawowe informacje o dofinansowaniu zakupu podręczników w roku szkolnym 2017/2018 pobierz PDF

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW  pobierz PDF

UCHWAŁA RADY MINISTRÓW pobierz PDF

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA pobierz PDF

Wnioski

Wniosek o przyznanie pomocy pobierz PDF

Wniosek o przyznanie pomocy pobierz DOC

Formy pomocy materialnej dla uczniów z rodzin ubogich reguluje ustawa o systemie oświaty, rozdział 8 ustawy "Pomoc materialna dla uczniów" szczegółowo opisuje świadczenia, jakie mogą być przyznawane uczniom.

 

styp

Informacje dotyczące pomocy materialnej dla uczniów oraz akty prawne regulujące to zagadnienie można na bieżąco śledzić na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:

 http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=59&Itemid=69

Udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym jest zadaniem własnym gminy, a rozstrzygnięcie o jej przyznaniu wydaje się w formie decyzji administracyjnej. Zasady przyznawania tych świadczeń określa uchwalony przez radę gminy regulamin.

Cel pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów został wprost określony w art. 90b ust. 2 ustawy. Zgodnie z tym przepisem udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym ma na celu ułatwienie dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.

Rodzaje pomocy socjalnej

Zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty świadczenia socjalne dla uczniów mogą mieć postać:

 • stypendium szkolnego,
 • zasiłku szkolnego.

W myśl przepisów ustawy o systemie oświaty pomoc socjalna dla uczniów może mieć formę:

 1. rzeczową,
 2. pieniężną.

 Rada gminy obowiązana jest uchwalić regulamin udzielania uczniom, zamieszkałym
na terenie gminy, pomocy materialnej o charakterze socjalnym. W regulaminie powinny zostać uregulowane m. in. następujące kwestie:

 1. sposób ustalania wysokości stypendium szkolnego w zależności od sytuacji materialnej uczniów i ich rodzin oraz innych okoliczności określonych w ustawie,
 2. formy, w jakich udziela się stypendium szkolnego w zależności od potrzeb uczniów, słuchaczy i wychowanków,
 3. tryb i sposób udzielania pomocy materialnej,

Dla Gminy Opole pomoc materialną o charakterze socjalnym reguluje Uchwała Nr XII/197/15 Rady Miasta Opola z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Opola (Dz. U. Woj. Opolskiego poz. 1575):

http://duwo.opole.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2015&book=0&poz=1575

Stypendium szkolne przysługuje uczniowi zamieszkałemu na terenie danej gminy, znajdującemu się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Ustawowo uprzywilejowani zostali uczniowie pochodzący z rodzin dotkniętych bezrobociem, niepełnosprawnością, ciężką lub długotrwałą chorobą,  alkoholizmem lub narkomanią, a także z rodzin wielodzietnych lub niepełnych, albo w których wystąpiło zdarzenie losowe.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego składa się w Miejskim Centrum Świadczeń w Opolu:

http://mcs.opole.pl/mcs/st_szkolne

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny rozpoczynający się we wrześniu składa się od 1 lipca do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do 15 października danego roku szkolnego.

W roku 2015:

 • w przypadku złożenia kompletnych wniosków w terminie od 17 do 31 lipca realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: wrzesień (za wrzesień, październik), grudzień (za listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec);
 • przypadku złożenia kompletnych wniosków od 1 sierpnia do 15 września realizacja stypendium szkolnego będzie się odbywać w następujących miesiącach: grudzień (za wrzesień, październik, listopad, grudzień), marzec (za styczeń, luty, marzec), czerwiec (za kwiecień, maj, czerwiec).

Stypendium szkolne dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie miasta Opola może być udzielone w formie:

 1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w płatnych zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w płatnych zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności w zajęciach językowych, informatycznych, sportowych, logopedycznych;
 2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników nierefundowanych w ramach innych programów pomocowych, zeszytów, przyborów szkolnych, tornistra, plecaka, stroju na zajęcia wychowania fizycznego, atlasów, encyklopedii, słowników, materiałów do wykonania pracy dyplomowej, materiałów dydaktycznych dla uczniów niepełnosprawnych;
 3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania uczniów szkół ponadgimnazjalnych, w tym kosztów dojazdu do szkoły, pobytu w internacie, bursie lub na stancji;
 4. świadczenia pieniężnego na zasadach wynikających z art. 90d ust. 5 ustawy o systemie oświaty.

Jak stanowi przepis art. 90e ust. 1 ustawy – zasiłek szkolny może zostać przyznany uczniowi, który przejściowo znajduje się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego.

Przesłanką przyznania zasiłku szkolnego, w myśl przywołanego przepisu, jest trudna sytuacja materialna ucznia, która powinna być jednak sytuacją przejściową i spowodowaną przez zdarzenie losowe.

Jeśli sytuacja materialna ucznia jest trudna stale, a ponadto nie została wywołana przez zdarzenie losowe – to sytuacja taka stanowić może podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Pomoc materialna o charakterze socjalnym realizowana jest przez:

Miejskie Centrum Świadczeń,
ul. Ozimska 19,
tel. 77/ 44 35 700 (701,702, 703,707).

POMOC O CHARAKTERZE MOTYWACYJNYM

 

Celem pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym jest wspieranie edukacji uczniów zdolnych. Najistotniejsza, w przypadku tej pomocy, jest jej funkcja motywacyjna, natomiast niejako „przy okazji” pomoc ta może stanowić wsparcie materialne ucznia. Jednak należy podkreślić, że przyznaje się ją w oderwaniu od sytuacji materialnej ucznia.

Zgodnie z art. 90c ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.), świadczeniami pomocy materialnej   o charakterze motywacyjnym są:

1. stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;

2. stypendium Prezesa Rady Ministrów;

3. stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

4. stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Świadczenia, o których mowa wyżej, przysługują:

Czytaj więcej: Pomoc o charakterze motywacyjnym

Znowelizowana ustawa o systemie oświaty wprowadza możliwość przyjęcia przez Radę Ministrów dwóch nowych programów rządowych: programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz programu wspierania powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, wymienione powyżej programy będą mogły tworzyć jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Na współfinansowanie stworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego lub organizację programu będzie przyznawana dotacja celowa, po zapewnieniu jednak przez tę jednostkę lub organizację środków własnych na realizację tego programu albo pozyskaniu przez nią środków z innych źródeł na ten cel.
Jednym z tego typu programów jest rządowy program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej na lata 2006 – 2008   przyjęty uchwałą z dnia 28 marca 2006 roku przez Rada Ministrów oraz rozporządzenie

Czytaj więcej: Wyrównywanie szans edukacyjnych

 Prezydent Miasta Opola wyraził zgodę na zwiększenie jednostkowej kwoty stypendium motywacyjnego, które przyznawane jest uczniom publicznych szkół, dla których organem prowadzącym jest miasto Opole. Przedmiotowe zwiększenie dotyczy:
1.    publicznych szkół podstawowych, w tym szkół specjalnych – dotychczasowa kwota jednostkowego stypendium wynosiła 60,00 zł, zwiększona do 80,00 zł;
2.    publicznych gimnazjów, w tym szkół specjalnych – dotychczasowa kwota jednostkowego stypendium motywacyjnego wynosiła 90,00 zł, zwiększona do 100,00 zł;
3.    szkół ponadgimnazjalnych, w tym specjalnych – dotychczasowa kwota jednostkowego stypendium motywacyjnego wynosiła 110,00 zł, zwiększenie:
•    dla uczniów klas I-II – do 110,00 zł
•    dla uczniów klas III-IV – do 130,00 zł.

Czytaj więcej: Zmiana wysokości jednostkowej kwoty stypendium motywacyjnego