Miasto Opole zapewnia odpowiednie warunki do kształcenia dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wsparcie dla dzieci i młodzieży posiadających wskazanie do kształcenia specjalnego przejawia się głównie poprzez:

  • umożliwienie nauki we wszystkich typach szkół zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi, edukacyjnymi oraz predyspozycjami,
  • możliwość korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej,
  • opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi poprzez np. umożliwienie realizowania indywidualnego procesu kształcenia i zajęć rewalidacyjnych,

 

Oferta Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz zagrożonych niepełnosprawnością,ich rodziców i nauczycieli

Poradnia oferuje:

  • diagnozę potencjału rozwojowego dziecka, w tym małego dziecka w wieku 0-3 lat
  • porady z zakresu wspierania rozwoju dziecka, w kierunku pokonania ograniczeń i  minimalizowania skutków niepełnosprawności
  • diagnozę gotowości dziecka do nauki szkolnej, pomoc w podjęciu decyzji o momencie rozpoczęcia przez dziecko edukacji szkolnej
  • pomoc w ustaleniu optymalnych z punktu widzenia możliwości i ograniczeń dziecka form, metod nauczania i organizacji procesu kształcenia

    Czytaj więcej: Oferta Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu

 

Zadania i plany Poradni w zakresie wszechstronnego wspomagania rozwoju dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, ich rodziców i nauczycieli

Diagnoza rozwojowa dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (praca bieżąca poradni, w  odpowiedzi na zgłoszenie rodzica):

  • ­   indywidualne badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne

Opiniowanie i orzekanie (praca bieżąca poradni, w  odpowiedzi na zgłoszenie rodzica):

DOWÓZ UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I OŚRODKÓW ORAZ ZWROT KOSZTÓW DOWOZU UCZNIÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEDSZKOLI, SZKÓŁ I OŚRODKÓW.

I. Osoby uprawnione do korzystania z bezpłatnego dowozu organizowanego przez Miasto Opole

Uprawnionymi do korzystania z bezpłatnego dowozu do przedszkola, szkoły i ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szklonego, obowiązku nauki organizowanego przez Miasto Opole są następujące osoby:

Czytaj więcej: Dowóz uczniów niepełnosprawnych

W roku 2013 Miasto Opole nadal realizuje pilotażowy program pn. „Aktywny Samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych. Głównym celem programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo osób niepełnosprawnych w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.

Jednym z obszarów wsparcia realizowanym w ramach programu jest pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, poprzez dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu (moduł I, obszar D).

Czytaj więcej: Dofinansowanie opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu