Podstawa prawna

 1. Art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe.
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 15 grudnia 2010 r.
  w sprawie praktycznej nauki zawodu,
 4. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis
 5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej
 6. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis
 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

Terminy składania dokumentów

3 miesiące od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, zgodnie z przepisami
w sprawie przygotowania zawodowego

Wymagane dokumenty

 1. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 2. Dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy na umowę  o pracę (poniżej informacja, kto może prowadzić zajęcia praktyczne).
 3. Umowa o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego.
 4. Dokumenty potwierdzające krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy.
 5. Dokument potwierdzający datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym: dyplom, świadectwo lub zaświadczenie
  o zaliczeniu przygotowania zawodowego (w przypadku przyuczenia do zawodu)
 6. Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
 7. Zaświadczenie z Izby Rzemieślniczej w Opolu o szkoleniu ucznia rzemieślniczego.
 8. Dokument potwierdzający status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 9. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 10. Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis, bądź o nieotrzymaniu pomocy de minimis.
 11. Klauzula informacyjna RODO.
 12. Pełnomocnictwo w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika.

Załączone kopie należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

Załączniki:

 1. Zgłoszenie zawarcia umowy
 2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 3. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy
 4. Oświadczenie o otrzymaniu pomocy
 5. Klauzula informacyjna
 6. Formularz